Vèb anglè iregilye | Vèb kreyòl ayisyen | Vèb espayòl | Vèb fransè

A B Ch D E F G I J K L M N O P R S T V W Y Z

Vèb kreyòl ayisyen

Vèb kreyòl ayisyen (Tradiksyon)
ede (to help)
edike (to educate)
edite (to edit)
efase (to delete)
efawouche (to efawouche)
efreye (to scare)
egare (to be lost)
egzale (to exhale)
egzèse (to exercise)
egziste (to exist)
ekipe (to equip)
eklate (to burst)
eklèsi (to clarify)
eklipse (to eclipse, to outshine)
ekri (to write)
eksepte (to except)
eksite (to excite)
ekskominye (to disfellowship, excommunicate)
eksli (to expel, to kick off)
eksprime (to express)
elaji (to enlarge)
eli (to elect)
elimine (to eliminate)
elwaye (to move away)
emèt (to Broadcast)
endike (to indicate)
enève (to nervous)
enfekte (to infect)
enfliyanse (to influence)
enfòme (to inform)
enplike (to involve)
enpresyone (to impress)
enprime (to print)
ensilte (to insult)
ensiste (to insist)
ensite (to incite)
enskri (to register)
enstale (to install)
enstitye (to institute, to establish)
entèdi (to ban)
enterese (to interest)
entèwoje (to interview)
entrèwonp (to interrupt)
entrige (to fascinate)
envante (to invent)
envesti (to invest)
envite (to invite)
epise (to spice)
eple (to spell)
epole (to help)
eritye (to inherit)
eseye (to try)
eskize (to excuse)
espere (to hope)
espyone (to spy)
estime (to estimate)
estwopye (to cripple)
etabli (to establish)
etann (to extend)
etènize (to take forever)
etenn (to turn off, blow out)
etidye (to study)
etone (to surprise)
evalye (to assess)
evanjelize (to evangelize)
evite (to avoid)
ezite (to hesitate)
Share/Bookmark