Prepozisyon


Prepozisyon

Prepozosyon


Nou itilize prepozosyon an anpil fwa pou reyini de mo (ou de gwoup nominal), lè sa a dezyèm nan se konpleman premye a, e li endike yon rapò patikilye selon sikonstans lan (Egzanp: Li ap pati a midi. Li gen yon valiz nan men l). Dezyèm mo (ou gwoup nominal), ki vin konplete premye a rele konpleman.

Konpleman sa-a kapab yon non (Egzanp: Yon kay ki fèt ak pay Une maison de paille), yon pwonon (Egzanp: Mwen te nan lekòl li a), yon advèb (Egzanp: Li ap pati aprè demen), yon enfinitif (Egzanp: Fòk ou kouche pou w ka repoze)

Prepozosyon an kapab make anpil nyans.

- ran an : devan, dèyè, apre, aprè...
- kote a : dan, an, sou...
- tan an : avan, aprè, a, depi, pandan...
- koz la : pou...
- manyè a : ak, avèk, san, selon, de, a...
- objektif la : pou, a, envè...
- separasyon : san, sof...
- e latriye.

Note : menm mo a kapab advèb ou prepozosyon, sa depan de jan yo itilize l la (Egzanp: Ou ap wè l chita dèyè = advèb, Ou ap wè l chita dèyè kay la = prepozosyon).