Powèm
Jewova, papa admirab, ou s'on Dye lwayal.
Etènèl, pisan… se ou menm; anplis ou amikal.
Wi! Se pou tout moun adore w, Bondye kreyatè.
Onè, glwa e louwanj n ap ba w avèk kè ouvè.
Volonte w: se pou n viv ere, an sante pou letènite.
An verite nou fyè pou n egzalte w ak anpil diyite!