“Se pa ti bèl ou bèl ti cheri m nan.
Se pa ti bèl ou bèl!
Dèyè vwal ou a, je w tankou je toutrèl.
Cheve w tankou yon twoupo kabrit
K ap kouri desann sou mòn Galaad yo.

Dan w blan tankou yon twoupo mouton yo fèk fin benyen
Apre yo fin tonn yo,
Yo tout byen fèt, youn anfas lòt
E pa gen youn nan yo ki manke.

Po bouch ou tankou fil wouj vif.
Se bèl ti pawòl ki sot nan bouch ou.
Dèyè vwal ou a,
Bò figi w tankou tranch grenad.

Kou w tankou fòtrès David la
Ki bati ak plizyè ranje wòch,
Ki gen 1 000 boukliye ki pandye sou yo,
Tout boukliye won ki pou gason vanyan yo.

De tete w yo tankou de ti gazèl,
De jimo yon gazèl fè,
K ap manje nan mitan flè lis yo.”

“Anvan van kòmanse vante nan jounen an, anvan lonbray yo disparèt,
M ap pran wout pou m al sou mòn ki gen lami an,
E sou ti mòn ki gen lansan blan an.”

“Se pa ti bèl ou bèl ti cheri m nan.
Ou pa gen okenn defo.

Vin avè m non, fiyanse m nan, annou kite Liban,
Wi, annou kite Liban.
Annou desann tèt Mòn Amana,
Tèt Mòn Seni ak tèt Mòn Èmon,
Pou nou kite kachèt lyon yo e pou nou kite mòn leyopa yo.

Ou vòlè kè m, sè m nan, fiyanse m nan.
Ou annik fè yon ti gade m ou vòlè kè m,
Ou vòlè kè m avèk yon sèl nan meday ki nan kolye w la.

Sè m nan, fiyanse m nan, fason w montre w renmen m yo bon anpil!
Fason w montre w renmen m yo pi bon pase diven
E pafen w lan gen pi bon sant pase tout fèy santi bon ki genyen.

Fiyanse m nan, po bouch ou gen siwo myèl ki nan gato myèl k ap degoute ladan l.
Anba lang ou gen siwo myèl ak lèt.
Rad ou santi bon menm jan ak forè Liban yo.

Sè m nan, fiyanse m nan, tankou yon jaden ki byen bare,
Tankou yon sous dlo ki byen pwoteje.

Ti plant ou yo se yon paradi ki gen grenad,
Ak lòt bon fwi, touf ene* ak na*,

Safran, wozo santi bon ak kanèl,
Lami ak lalwa ansanm ak tout kalite pyebwa yo itilize pou fè lansan blan,
Ak tout lòt kalite plant ankò ki gen bon sant.

Ou se yon sous dlo ki nan yon jaden, yon pi ki gen dlo dous,
Yon rivyè ki soti nan Liban.

O van nòde, leve non!
O van ki soti nan sid, vini non!
Vin soufle sou jaden m nan
Pou sant li ka gaye toupatou.”
“Se pou moun mwen renmen anpil la vin nan jaden l lan
E se pou l manje pi bon fwi ki gen ladan l yo.”

— Tradiksyon monn nouvo a, Chante Salomon an chapit 4