Yo te leve ansanm epi grandi kòtakòt bò yon wout. Lè yo te wè de pyebwa sa yo, fèy nan fèy, se kòm si m ta di w se de frè ki chita bò menm tab k’ap etidye nan yon sèl liv. Yo te tèlman bèl, tout vwayajè ki t’ap pase te oblije kanpe pou gade yo epi pran yon ti lonbray. Sou wout la te gen yon liy telefòn ki pase tou pre.

Yon jou, yon gwo van te kase yonn nan yo prèske nan ren. Kò l' te vin tòde prèske nan mwatye wotè li te genyen. Li te apiye dousman sou frè li a. pèsòn pa t’ ka rekonèt sa. Si sa te rete konsa pou lontan blese a t’ap geri epi li t’ap reprann fòs, li t’ap vin tounen menm jan li te ye anvan an. Men pyebwa ki pa t' sibi domaj la pa tann lontan pou l’ fatige ak frè sa a ki apiye sou li.

Li di : "Ala peze ou peze ! Se pa ti jennen ou jennen m! W ap toufe m! Li lè pou w sispann lage kò w sou mwen!"
Pyebwa blese a di l: « Frè m, si mwen pa jwenn ou pou m apiye m, y’ap koupe m epi y’ap boule m’."

Men yon jou, li pwofite yon gwo van ki te genyen, li pouse frè a tèlman fò, podyab, pyebwa blese a al tonbe sou liy telefòn nan epi li kase.
Anplwaye yo fin ranje liy lan, mèt tè a di anplwaye yo: "M pa kontan ditou sa k’ rive a, sa kapab rive ankò. Pandan nou la, tou koupe lòt pye a!"

Ti moral istwa sa a se ke chak fwa ou derefize ede yon frè ou se ou menm ou fe mal! Paske...lè y ap plimen kodenn poul pa ri!

-->